Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mosgliwice.bip.eu

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Gajek - Czapla, e-mail: sekretariat@mos.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 234 24 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne  do budynku przy ul Gen W. Sikorskiego 134  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez platformę dźwigową znajdującą sie przed wejściem.

Każdy wchodzący do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach obowiązanyjest podać pracownikowi otwierającemu drzwi cel wizyty i oczekiwać na wskazanie pomieszczenia do rozmowy lub  skierować się do sekratariatu placówki.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne przy korzystaniu z dźwigu osobowego znajdującego się przy wejściu głównym w budynku.   Pomieszczenia administarcyjne Osrodka  są ulokowane na parterze budynku. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 32 234 24 23, email: sekretariat@mos.gliwice.eu.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 32 234 24 23 , email: sekretariat@mos.gliwice.euzso2.gliwice.eu.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 32 234 2423, email: sekretariat@mos.gliwice.eu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.: 32 234 24 23, email: sekretariat@mos.gliwice.eu.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu poblicznego  

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:34:47
Informację wprowadził do BIPMariola Gajek-Czapla
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:34:47
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1wprowadzenie danychAndrzej Jerzyk2020-09-21 07:33:49
2wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2020-09-21 10:11:33
3wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2020-09-21 10:11:58
4wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2020-09-22 10:11:25
5wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:03:19
6wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:06:40
7wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:09:00
8wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:10:19
9wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:11:08
10wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:11:20
11wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2021-03-11 09:11:33
12wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-03-30 15:39:56
13wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-03-31 08:46:21
14wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-03-31 08:46:37
15wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-04-01 13:24:09
16wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-04-01 13:25:04