Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach ul. Gen. Władysława Sikorskiego 134 reprezentowany przez dyrektora placówki.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) ●     ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

   • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
   • art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.

 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

 

 • przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres: zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,
  w szczególności przepisów dotyczących kształcenia - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa),
 1. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 

 •   Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do uzupełnienia danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przeniesienia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny
  z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 5.

 

 1. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

 1. W placówce zainstalowany jest Monitoring Wizyjny (podstawa prawna: Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo  oświatowe (DZ.U. 2017 poz. 59 / z późniejszymi zmianami). Działanie Monitoringu Wizyjnego regulowane jest przez Regulamin Monitoringu Wizyjnego.

 

 1. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, kontakt: iodmos@rodoplatforma.pl

 

 

 

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Zarządzenie Prezydenta M Gliwice -2019-84-1

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:34:47
Informację wprowadził do BIPMariola Gajek-Czapla
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:34:47
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1wprowadzenie danychAndrzej Jerzyk2020-09-21 07:33:01
2wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2020-09-21 09:00:20
3wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2020-09-21 09:39:26
4wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2020-09-22 10:11:12
5wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-03-07 15:21:59
6wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-03-07 15:22:57
7wprowadzenie danychMariola Gajek-Czapla2022-03-07 15:25:40